Om projektet

Viegand Maagøe var med fra start, i samarbejde med Niras, i udviklingen af et kommunalt Energi- og CO2-regnskab som erstatning for den gamle CO2-beregner. Energi- og CO2-regnskabet er det officielle statslige tilbud til kommunerne om et værktøj til geografisk baseret opgørelse af energi- og drivhusgasregnskabet for en kommune. Værktøjets udvikling og drift er forankret i Energistyrelsen og er tilgængelig på platformen SparEnergi.dk

Kunde: Energistyrelsen

Opgaven

Det overordnede formål med Energi- og CO2-regnskabet er at hjælpe kommunerne med at bestemme deres årligeenergiforbrug og drivhusgasemissioner via et standardiseret værktøj, som er baseret på kommunespecifikkeaktiviteter og en fælles, overordnet metode. Det giver kommunerne et bedre produkt, som er nemmereat bruge i deres energi- og klimaregnskaber, og det fungerer som en standard, derkan anvendes somsammenligningsgrundlag mellem kommunerne.
Derudover skal værktøjet understøtte kommunernes energiplanlægning via en integration af principperne i denstrategiske energiplanlægningsmetode (SEP).

Sådan løste vi opgaven

Udviklingen af Energi- og CO2-regskabet er sket i tre faser:

1. Foranalyse. Analysen afdækkede kommunernes erfaringer med den kommunale CO2-beregner ogSEP-værktøjet, og hvilke behov et videreudviklet værktøj skulle opfylde.

2. Dataklargøringsnotat. Med udgangspunkt i foranalysen blev der udarbejdet en rapport, sombeskrev de beregninger, værktøjet skulle kunne håndtere – herunder metoder og datakilder.

3. Teknisk udvikling af værktøjet. Den tekniske udvikling af værktøjet omfattede en nærmeredefinition af, hvilke oplysninger der var interessante for brugerne, og hvordan de skulle vises. I processenindgik også dialog og test af værktøjet med udvalgte repræsentanter fra målgruppen.

Og resultatet blev

Energi- og CO2-regnskabet viser en oversigt over CO2-udledning i Danmark, fordelt på landetskommuner. Kommuner i hele landet har i flere år indsamlet data om CO2-udledning og opsat CO2-regnskab, der viser, hvor meget CO2, kommunen udleder fra produktion, trafik, privatehusholdninger osv.

Det særlige ved Energi- og CO2-regnskabet er, at der anvendes fælles datakilder for CO2-udledning,og at det samlede regnskab for hver enkelt kommune udregnes efter samme metode.

Energi- og CO2-regnskabet er fuldt ud teknisk funktionsdygtigt, men udvikles fortsat med det målat give så korrekt et billede som muligt af den faktiske CO2-udledning.

Prøv Energi- og CO2-regnskabet